به گزارش بانک مردم، خراسان نوشت: غول نقدینگی این روزهای اقتصاد ایران، زاییده چند عامل از جمله رشد پایه پولی است. فارغ از تعریف، بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی و در نتیجه نقدینگی است.

آمارهای پولی در این زمینه، حاکی از افزایش این بخش از پایه پولی طی سال های اخیر است.

در این خصوص، ریز آمارهای این بخش در سال های اخیر (از ابتدای دهه ۹۰) نشان می دهد که سهم بدهی بانک های خصوصی از کل بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و این کار از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی رخ داده است.

این بی انضباطی، بر خلاف تاکیدات بانک مرکزی طی سال های اخیر، مبنی بر حاکم شدن انضباط پولی است.