جهانگیری آیین نامه اصلاح بخشی از قانون بودجه سال ۹۵ را ابلاغ کرد

  • ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  • 1936

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۷) تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوررا به شرح زیر تصویب کرد:ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانب- حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزیپ- بانک عامل: بانک‌های عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورت- بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفندماه ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وبدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.ث- مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از "اضافه برداشت"، "اعتبارات اعطایی"، "سود و وجه التزام" و "سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها".ج- اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت دربانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.ماده ۲- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اقدام نماید.تبصره- در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال باشد، مابقی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.ماده ۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت دربانک‌های دولتی اقدام نماید:ردیف - نام بانک­ها - افزایش سرمایه دولت در بانک­ها۱ - ملی ایران - ۹۳۲ - سپه - ۳۸۳ - کشاورزی - ۳۸۴ - صنعت و معدن - ۲۰۵ -توسعه صادرات - ۱۰۶ - توسعه تعاون ۱جمع کل ۲۰۰تبصره ۱- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفا تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ قابل اعمال خواهد بود.تبصره ۲- افزایش سرمایه بانک‌های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذیربط صورت خواهد پذیرفت.ماده ۴- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار ودویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱۴۶) ریال، به شرح جدول زیر تسویه نماید:ردیف - نام بانک­ها - میزان تسویه بدهی دولت۱ - ملی ایران - ۰٫۸۲ -سپه - ۷۳ -کشاورزی - ۵۸٫۶۴ -صنعت و معدن - ۰٫۴۵ -صادرات ایران - ۲۵۶ - تجارت - ۳۲۷- ملت ۱۷٫۲۸ -رفاه کارگران ۵٫۲جمع - ۱۴۶٫۲ماده ۵- بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب‌های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس نمایند.ماده ۶- تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل با بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی‌باشد.ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (۵) تبصره (۳۵) قانون اصلاحقانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.ماده ۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به استناد ردیف (۱) جدول پیوست تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی‌های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.منبع: ایرنا

ثبت دیدگاه

ثبت