افزایش ۱۰۰ درصدی فروش سفته و برات در تهران

  • ۱۴ تیر ۱۴۰۰
  • 5175

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بالغ بر ۹۲ میلیارد ریال سفته و برات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۹۲ میلیارد ریال سفته و برات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد افزایش یافت. در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شـد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.طبق آمار شعبه واخواست دادگسـتری اسـتان تهران در اردیبهشـت‌مـاه ۱۴۰۰ معادل ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۵۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواسـت شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتیـب به اعداد ۴۳.۵ و ۸۳.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۶.۳ درصد کـاهش و از لحاظ مبلـغ ۳۲.۷ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۵۷.۸ درصد و ۲۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۱۹۱ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۹.۲ بوده است. در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۲۶۹ میلیـارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۷.۸ و ۷۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو مـاه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۵۵.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۸۵.۷ بوده است.

ثبت دیدگاه

ثبت